The sources, [1], [2]. (C) KONDO Koichi (kokondo@mail.doshisha.ac.jp) and YASUKOCHI Shinji, 2007/11/01